คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธราธร วันทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0871683059
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรทิพย์ สุวงค์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0862318608
ชื่อ-นามสกุล : นางมณีวรรณ ทิพย์สมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0896174577
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ สุทธิดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนทวรี โพธิใย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813690203
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล สุพันธมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0967620403
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งทิวา มีลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0834160776
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี คำภูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878526504
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ วันวาสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0857459991
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0807665793
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษยารัตน์ ดอกหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสุลิ้ม กิจจสาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0981941584
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์สมศักดิ์ ชินวังโส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0943803335
ชื่อ-นามสกุล : นางธาริณี นามแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0833350587
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
เบอร์โทร : 0812637876