วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์   
   นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพย์ติด มีคุณธรรมจริยธรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นไทย รักประชาธิปไตย ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน