พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
   พัฒนาการจัดการศึกษาโดยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเทคโนโลยี  สื่อ วัสดุ - อุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังผู้เรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา  รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   รักท้องถิ่นและประเทศชาติ  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล