คณะผู้บริหาร

นายสุริยา มะโยธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818715219
อีเมล์ : Suriya6306@gmail.com

นายประสิทธิ์ หาญอาษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา