คณะผู้บริหาร

นายสุริยา มะโยธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ หาญอาษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา