ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว สรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ โสภิณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเรียว กิริยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร วงค์สุวรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ บุตรอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ตึงตระกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายคำมูล แพงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงกลด สรรพอาษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ เดชกุญชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร พัวตะนะ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2519