ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ค. 63 ถึง 29 ก.ค. 63 การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในการดูแล
นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
และส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ