กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกกร ฐานะดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวหทัยรัตน์ วิโย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววรรณา สาชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรุณวตี จิตติพิมพ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1