กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกกร ฐานะดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวหทัยรัตน์ วิโย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรรณา สาชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2