กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประยุทธ ดุษฎี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพัชรภรณ์ คำหว่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธเนตร สูนหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4