กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกันธิมา คำภูแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธาริณี นามแสง
ครู คศ.3

นายบุญนำ กองตุ้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรุณศรี ยศอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาว ชติกา กิริยา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ภธิรา กุลตังวัฒนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4