กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันธิมา คำภูแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางธาริณี นามแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรุณศรี ยศอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสิงโตทอง โสภาพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายบุญนำ กองตุ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ภธิรา กุลตังวัฒนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาว ชติกา กิริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1