กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันธิมา คำภูแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 098-0973278
อีเมล์ : kantima0504@hotmail.com

นางธาริณี นามแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรุณศรี ยศอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสิงโตทอง โสภาพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0868514268
อีเมล์ : sopaprom09@gmail.com

นายบุญนำ กองตุ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 084-7852790
อีเมล์ : mawinbk1531@gmail.com

ภธิรา กุลตังวัฒนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0934826466
อีเมล์ : posiri18@gmail.com

นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0982084711
อีเมล์ : amonrat.maaruko@gmai.com

นางสาว ชติกา กิริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 083-669-6909
อีเมล์ : Fayo_775@hotmail.com