กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจีระวรรณ จันทรพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ