กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจีระวรรณ จันทรพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายยุทธนา เทพจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา สามหมอ
ครู คศ.1