กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจีระวรรณ จันทรพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายยุทธนา เทพจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอนุสรา สามหมอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2