ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

                ตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์  บ้านศรีวิไล  หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 

                โดยสภาตำบลบริจาคให้และสร้างอาคารชั่วคราวให้  1  หลัง  บนพื้นที่

               ปี  พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง

               ปี  พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  106 ต.  1  หลัง
               ปี  พ.ศ. 2528  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  มพช.  รุ่นที่ 3  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร
                                     เรียนถาวรแบบ  cs208a  1  หลัง  อาคารอุตสาหกรรม – คหกรรมและอาคาร
                                     เกษตรกรรม  2  หลัง
               ปี  พ.ศ. 2532  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
                                     ตอนต้น  (ค.อมต.สศ.)
               ปี  พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักแบบ  8  คน  จำนวน  2  หลัง
               ปี  พ.ศ. 2536  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ  216 ล.
                       (ปรับปรุง 29)  1 หลัง
                 ปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร  3 หลัง  โรงฝึกงาน  2  หลัง  เรือนเพาะชำ  1  หลัง  บ้านพักครู 
5  หลัง  บ้านพักภารโรง  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  3  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมครูอาจารย์ทั้งหมด  5  แห่ง 
อาคารสหกรณ์  1  หลัง  โรงเลี้ยงไก่  1 หลัง