กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกิ่งเพชร วันทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรทัย พินิจมนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายคมกฤษ ศรีโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวรพงษ์ วรรณราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอภิญญา น้อยแพง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2