กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกิ่งเพชร เวทไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรทัย พินิจมนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายคมกฤษ ศรีโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวรพงษ์ วรรณราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอภิญญา น้อยแพง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2