กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกิ่งเพชร วันทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอภิญญา น้อยแพง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 080-4545214
อีเมล์ : kuang_noypang@hotmail.com