กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวละอองทราย พาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิไลวรรณ สีประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาว จุฑามาศ นิลวัลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 064-0941555
อีเมล์ : jutamas.nlw@hotmail.com

นางสาวพัชรีญา อัคฮาดศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4