กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวละอองทราย พาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิไลวรรณ สีประสม
ครู คศ.1

นางสาว จุฑามาศ นิลวัลย์
ครูผู้ช่วย

นายไพศาล ปากอุตส่าห์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางสาวพัชรีญา อัคฮาดศรี
ครูผู้ช่วย