กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวละอองทราย พาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิไลวรรณ สีประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาว จุฑามาศ นิลวัลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพัชรีญา อัคฮาดศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4