หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

ช้้นมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาภาคบังคับ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดการเรียนการสอน
            วิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์
            ภาษา - คอมพิวเตอร์
             วิทยาศาตร์ - การกีฬา
             อุตสาหรกรรม - คหกรรม