กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประทีป ธารีธันยบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกฤษณา เครื่อเพียกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 087-9542426
อีเมล์ : noy25202550@gmail.com

จารุพรรณ ศรีบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรวรรณ สงชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0997895204
อีเมล์ : worrawan.songchum@gmail.com