กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกฤษณา เครื่อเพียกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประทีป คนเพียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวชนม์สิตา มูลกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายประทีป ธารีธันยบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

จารุพรรณ ศรีบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1