กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประทีป ธารีธันยบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกฤษณา เครื่อเพียกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

จารุพรรณ ศรีบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรวรรณ สงชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2