กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายครรชิต เทพวงค์ษา
ครู คศ.3

นางงามตา นิลเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1