กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางงามตา นิลเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพงษ์พิษณุ สุวรรณไตรย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3