กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางงามตา นิลเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 089-703-7477

นายพงษ์พิษณุ สุวรรณไตรย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0910647071
อีเมล์ : pongpitsanu.suwannatrai@gmail.com