วารสารโรงเรียน
การอบรมขยายผลระบบประกันคุณภาพแนวใหม่
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 62
ทำบุญตักบาตร
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(R to You)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุท
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต๒๑ เยี่ยมชมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากนัดหมาย และให้กำลังใจนักกีฬา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
เตรียมความพร้อมนักเรียนแกนนำ เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกล่าวอวยพรนักเรียนเดินทางแข่งงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม(PKBL)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62