กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางจีระวรรณ จันทรพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางกิ่งเพชร เวทไธสง
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา น้อยแพง
พนักงานราชการ