กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางธาริณี นามแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางกันธิมา คำภูแก้ว
ครู คศ.2

นายบุญนำ กองตุ้น
ครู คศ.1

นางสาวพิไลวรรณ สีประสม
ครู คศ.1

นางสาวอรุณศรี ยศอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชติกา กิริยา
พนักงานราชการ