กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายประสิทธิ์ หาญอาษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคมกฤษ ศรีโชติ
ครู คศ.1

นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ครู คศ.1

นายยุทธนา เทพจันทร์
ครู คศ.1

ประธีป ธารีธันยบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุพรรณ ศรีบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุสรา สามหมอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
พนักงานราชการ

นางสาวอรุณวตี จิตติพิมพ์
พนักงานราชการ

นายธเนตร สูนหอม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแววรัตน์ วาระสิทธิ์
ครูธุระการ