กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายประสิทธิ์ หาญอาษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ครู คศ.1

ประธีป ธารีธันยบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุพรรณ ศรีบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0982084711

นายธเนตร สูนหอม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแววรัตน์ วาระสิทธิ์
ครูธุระการ