ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนผู็จัดทำเว็บไซต์
นายทิวากร พลบูรณ์ เลขที่3
นายนนทวัฒน์ อินหล่ม เลขที่ 7
นานภัสกร พ่อค้าไทย เลขที่ 8
นางสาวกิตติมา ศีเมือง เลขที่ 19
นางสาวจิราภรณ์ แก้วพิลา เลขที่ 21
นางสาวสุภาวดี ทำทอง เลขที่ 39
นางสาวอาจารี คอมสูงเนิน เลขที่ 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โพธิ์ตากพิท รุ่นที่ 38